🌈 Đối đãi với đối tượng là gì ? 😇 ⚖️ 👺 | Awareness SAMON

7
31PHẬT PHÁP TẠI GIA | Awareness SAMON
BLOG có thể xem thêm dưới:

A Di Đà Phật,
mong muốn trao đổi Giáo Lý Phật Pháp, Tự học, Tự hiểu biết rõ, Tự trải nghiệm, Tự mình biết mình rồi khuyến khích lẫn nhau, cùng bước trên con đường hạnh phúc, an vui và tự tại trong mỗi sát na. Xin chúc Quý Vị sớm có công phu thành phiến và mọi điều Như Lý Tác Ý!
A Di Đà Phật

Amitabha Bouddha,
Étude de soi, connaissance de soi, expérience de soi, nous nous encourageons et nous nous engageons tous ensemble sur le chemin du bonheur, de la joie et de la liberté à chaque instant.
Je souhaite que vous deveniez un Être humain complet de la métamorphose.
Amitabha Bouddha.

Amitabha Buddha,
Self-study, self-knowledge, self-experience, we encourage each other and we all commit together on the path of happiness, joy and freedom at every moment.
I wish you to become a complete human being of metamorphosis.
Amitabha Buddha.

Amitabha Buddha,
Selbststudium, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, wir ermutigen uns gegenseitig und verpflichten uns alle gemeinsam auf dem Weg des Glücks, der Freude und der Freiheit in jedem Moment.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein vollkommener Mensch der Metamorphose werden.
Amitabha Buddha.

Nguồn: https://thegioiinuv.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thegioiinuv.com/lap-trinh-php/

7 COMMENTS

  1. Chào cô Samon chúc cô nhiều nhé🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️
    À cô tôi có nghe sư ông Thích tinh không đang hấp hôi cô có nghe không ? tôi rất qúi ông ấy lắm đó vậy mà ông thích nhật Tài ông nói là ông chỉnh sư ông nhiều chuyện lắm tôi thấy ông nhật tài còn kém xa hơn sư ông thính Tinh Thông
    🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. Đối đãi với đối tượng là gì ? | Awareness SAMON

    – Với Vọng Tâm, có điều kiện, hại mình, hại người

    – Với Chân Tâm, thường Lễ Kính Chư Phật, có tâm từ bi, là chung thủy trước như sau, không vì thuận hay nghịch cảnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here